اساسنامه

رای دهی:  / 4
ضعیفعالی 

اسـاسـنـامـه

بـــرج

تـجـاری -اداری

سـلـمـان

 

 

 

 

                                                                     به نام خدا

                                     اساسنامه برج تجاری اداری سلمان

فصل اول(کلیات):

ماده 1:نام مجتمع:مجتمع تجاری اداری سلمان که دراین اساسنامه مجتمع نامیده میشود. و مجمع عمومی مجتمع مجمع ، هیئت مدیره مجتمع ، "هیئت مدیره " , و مستاجرین و استفاده کنندگان را تحت عنوان بهره بردار و مالکین و صاحبان املاک را مالک عنوان می شود . این مجتمع مطلقا غیرانتفاعی و غیرسیاسی بوده و از مشارکت کلیه مالکین مجتمع تشکیل می گردد.

ماده 2: موقعیت مکانی مجتمع: خیابان راهنمایی- تقاطع خیابان سلمان فارسی – مجتمع تجاری اداری سلمان

ماده 3: مدت فعالیت: نامحدود

فصل دوم(هدف):

ماده 4: عبارت است از اداره و نگهداری مجتمع شامل تمام واحدهای تجاری- اداری و محوطه و کلیه تاسیسات و متعلقات و منضمات اعم از قسمت های مشترک و با توجه به مقررات مندرج در قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی و متمم های آن و سایر مقررات و قوانینی که ناظر براین امر می باشد.

ماده 5: کلیه مالکین ملزم به رعایت این اساسنامه و ملحقات و منضمات آن می باشند.

تبصره:در مواردی که شخص مالک بهره بردار نبوده و شخص دیگری به هر صورت از واحد تجاری واداری بهره برداری نماید شخص مذکور ملزم به رعایت مفاد این اساسنامه می باشد.

فصل سوم:ارکان مجتمع

ماده 6 :ارکان مجتمع عبارت است از:

1- مجمع عمومی(عادی و فوق العاده) 2-هیئت مدیره 3- بازرس

الف)مجمع عمومی عادی

ماده 7 : مجمع عمومی عادی از گردهمایی مالکین واحدها و یا نمایندگان قانونی آن ها اعم از مالک و مستاجر تشکیل میگردد.

تبصره 1: نماینده مالکین با وکالتنامه معتبر که اصالت آن به تایید نماینده هیئت مدیره رسیده باشد می تواند در مجامع شرکت کند.

تبصره 2: در صورتیکه واحدی دارای چند مالک باشد فقط یک نفر با معرفی نامه کتبی به نمایندگی از طرف سایر مالکین درمجمع شرکت خواهد کرد.

تبصره 3 : بجای صغار و مالکینی که ممنوعیت قانونی دخالت در ملک خود را دارند ولی یا قیم و یا نماینده قانونی آن ها در مجمع شرکت خواهد کرد.

تبصره 4 : مالکین هریک از واحدهای تجاری یا اداری در مجامع عمومی دارای رای به میزان متراژ واحد خود می باشند و می توانند حداکثر نماینده 1 مالک دیگر باشند

تبصره 5: در صورتیکه مالک واحد مربوطه ، شخص حقوقی باشد نماینده آن طبق قوانین مربوط به شخصیت حقوقی معرفی خواهد شد.

ماده8 : مجمع عمومی عادی سالی یکبار در فاصله دوماه مهر و آبان(اول مهر تا پایان آبان ماه)تشکیل می شود.

ماده 9: اعلام تاریخ تشکیل مجمع عمومی و دستورجلسه پانزده روز قبل از طریق ارسال پیامک ، همچنین بوسیله نصب آگهی در تابلوی اعلانات و در سایت رسمی برج خواهدبود.آدرس هر مالک واحد وی در مرکز خرید می باشد مگر اینکه قبلا به طورکتبی نشانی دیگری را برای این امر تعیین کرده باشد.

ماده 10:مجمع عمومی پس از تشکیل ابتدا از بین اعضا حاضر یک نفر رئیس و یک نفر منشی و دو نفر ناظر انتخاب خواهد کرد و اداره جلسه با رئیس خواهد بود.

ماده 11: در مواقعی که هیئت مدیره ویا 30 درصد از مساحت قسمتهای اختصاصی مالکین و یا نمایندگان قانونی آنها لازم بدانند مجمع عمومی فوق العاده عینا مانند مجمع عمومی به طور فوق العاده تشکیل گردد.

تبصره : در صورتیکه هیئت مدیره ظرف 10 روز از تاریخ درخواست کتبی اشخاص فوق از دعوت مجمع خودداری نمایند، بازرس موظف به دعوت جهت تشکیل مجمع عمومی فوق الذکر می باشند.

ماده 12: تصمیات مجامع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده با اکثریت نصف بعلاوه یک حاضر در مجمع معتبر است.

تبصره : رسمیت مجامع عمومی عادی موکول به حضور مالکین بیش از مساحتهای اختصاصی نصف و مجامع عمومی فوق العاده منوط به حضور مالکین حداقل 4/3 از مساحت اختصاصی مالکین و یا نمایندگان آن ها است.

ماده 13: در صورت عدم حضور اکثریت در جلسه اول مجمع عمومی عادی دعوت دیگری با همان شرایط برای 15 روز بعدی به عمل خواهد آمد در صورتی که به رسمیت نرسیده باشد برای بار سوم نیز به فاصله 15 روز دیگر دعوت جهت تشکیل مجمع عمومی خواهد شد که دراین صورت مجمع با حضور نفرات حاضر رسمیت خواهد یافت و در مورد مجامع فوق العاده رسمیت آن منوط به حضور حداقل نصف + یک(به لحاظ متراژ مالکیت) مالکین یا نمایندگان آنها می باشد.

تبصره1 : اخذ رای در مجامع عمومی بصورت مکتوب به عمل خواهد آمد(در خصوص مصوبات داخل جلسه مجمع عمومی).

تبصره 2: انتخاب اعضاء هیئت مدیره و یا بازرسان با رای کتبی و مخفی به عمل خواهد آمد.

ماده 14 : از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی صورتجلسه تنظیم و به وسیله رئیس جلسه ، ناظران و منشی همان جلسه امضا و به هیئت مدیره ابلاغ خواهد گردید.

تبصره 1: لیست اسامی حاضرین در جلسه که به امضا شرکت کنندگان رسیده است و بوسیله رئیس و منشی و ناظران تایید می گردد.

تبصره 2: کلیه مصوبات مجمع عمومی به محض دریافت کتبا به صورت اطلاعیه ای جهت اطلاع مالکین و مستاجرین در تابلو اعلانات مجتمع نصب خواهد گردید.

ماده 15: بحث خارج از دستور جلسات در مجامع عمومی ممنوع می باشد.

ماده 16: مصوبات مجامع عمومی مطابق مقررات و مفاد اساسنامه نسبت به کلیه مالکین و مستاجرین بهره برداران اعم از حاضر و غایب نافذ و لازم الاجرا می باشد.

ماده 17: مالکینی که متقاضی عضویت در هیئت مدیره و بازرسین هستند می توانند شخصا خود را نامزد سمت مورد نظر نموده و آمادگی خود را کتباً 10 روز زودتر از تشکیل مجمع عمومی به هیئت مدیره اعلام نمایند و هیئت مدیره مکلف است حداقل یک هفته زودتراز تشکیل مجمع اسامی نامزدها را روی تابلوی اعلانات به اطلاع بهره برداران برساند یا به طریق کتبی در دعوت نامه های ارسالی به اطلاع مالکین برسانند.

تبصره: هرگاه چند نفر مالک یک قسمت اختصاصی باشند باید طبق ماده 7 قانون تملک آپارتمانها از طرف خود یک نفر را برای شرکت در مجمع عمومی انتخاب و معرفی نمایند .

مجامع عمومی

الف: تعاریف:

1- مجمع عمومی از بین کاندیدهای عضویت 9 نفر را به عنوان اعضا اصلی هیئت مدیره و 4 نفر را به عنوان اعضا علی البدل و یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل با اکثریت آرا کتبی و مخفی انتخاب می نماید.

2- مدت قانونی تصدی هیئت مدیره دو سال و برای بازرسان یکسال تمام می باشد.

ب: وظایف و اختیارات مجمع :

1- تصویب اساسنامه و یا هرگونه تصمیم درباره تغییرات اساسنامه منحصرا در اختیار مجمع فوق العاده است

2- رسیدگی به عملیات هیئت مدیره در مدت ماموریتشان در مجمع عمومی وعادی

3- بررسی وتایید عمکرد هیئت مدیره و تصویب مبالغ شارژ پیشنهادی توسط هیئت مدیره

4- اتخاذ تصمیم درایجاد اندوخته مجتمع مربوط به حفظ و نگهداری و تعمیر بنا و تاسیسات و متعلقات و منضمات

5- تفویض اختیارات به هیئت مدیره برای انعقاد قراردادهای مربوط به مجتمع در مجمع

تبصره: انعقاد و تمدید قرارداد مالکین واحدها با مستاجرین مستلزم هماهنگی با هیئت مدیره می باشد.

6- اتخاذ تصمیم در مورد میزان اندوخته ها و ذخیره ها جهت نوسازی و سرمایه گذاری و احتمالا کمبود اعتبارات در مجمع

7- اتخاذ تصمیم درمورد چگونگی اخذ شارژ از واحدهای تجاری و اداری وموارد ومصارف آن

8- کلیه تصمیمات مجامع عمومی (عادی وفوق العاده) باید در صورت جلسه نوشته شده و بعنوان یک سند در دفتر مجتمع تحت نظر هیئت مدیره نگهداری گردد ودر تحویل وتحول به هیات مدیره بعدی تحویل گردد.

هیئت مدیره

ماده 18: داوطلبین عضویت در هیئت مدیره هنگام انتخابات درمجمع ضمن معرفی خود و بیان سوابق تجربی آمادگی خود را اعلام می دارند.

تبصره 1: اشخاص حقیقی داوطلب عضویت در هیئت مدیره بایستی حتما مالک در مجتمع باشند(در صورت اینکه فرد منتخب از مالکیت در برج سلمان خارج شد فرد علی البدل هیات مدیره جایگزین میگردد).

تبصره 2: انتخاب مجدد اعضا اصلی و علی البدل و بازرسان بلا مانع می باشد

تبصره 3: در صورت استعفا ، فوت ، ممنوعیت قانونی ، غیبت بدون عذر موجه در چهار جلسه متوالی یا در ده جلسه متناوب هریک از اعضا هیئت مدیره یکی از اعضا علی البدل به ترتیب اولویت از لحاظ آرا کسب کرده در انتخابات ، جانشین وی خواهد گردید.

تبصره 4: در صورت استعفا ، فوت ، ممنوعیت قانونی ، غیبت بدون عذر موجه در چهار جلسه متوالی یا در ده جلسه متناوب چند نفر از اعضا هیئت مدیره که موجب تشکیل نشدن جلسه هیئت مدیره گردد مطابق روال قانونی بلافاصله مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به دعوت سایر اعضا هیئت مدیره تشکیل و نسبت به انتخاب اعضا هیئت مدیره جدید اقدام خواهد شدضمنا کلیه اعضا موظفند در محدوده قوانین ومقررات اجرایی تعیین شده که قبول مسءولیت نموده اند عمل نمایند .

وظایف هیئت مدیره

ماده 19: هیئت مدیره پس از انتخاب در اولین جلسه خود نسبت به انتخاب رئیس هیئت مدیره ، نائب ریئس ، مدیر ، عضو مالی ، منشی جلسات از بین اعضا هیئت مدیره اقدام خواهد نمود.

تبصره 1: اداره جلسات هیئت مدیره با ریئس هیئت مدیره و در غیاب او با نایب رئیس خواهد بود.

تبصره 2: تنظیم صورت جلسات هیئت مدیره در دفتر مخصوص بر عهده منشی هیات مدیره خواهد بود ضمنا مذاکرات و تصمیمات هیئت مدیره پس از درج در صورت جلسه باید به امضاء حاضرین در جلسه (اعضا حاضر و بازرس حاضر)برسد.

تبصره 3: مشارکت اعضا علی البدل در جلسات هیئت مدیره به جانشینی عضو اصلی منوط به استعفا، فوت یا غیبت اعضا اصلی است. اعضا ی علی البدل ویا بازرسان می توانند بنا به تشخیص هیئت مدیره برای مشورت و بیان نقطه نظرات بدون داشتن حق رای در جلسات هیئت مدیره شرکت نمایند.

تبصره 4: هیئت مدیره باید حداقل هرماه یکبار جلسه عادی تشکیل دهد و در صورت لزوم جلسات فوق العاده به دعوت رئیس هیئت مدیره برگزار خواهد گردید.

تبصره 5 : سرپرستی امور مالی و تنظیم گزارش مالی سالیانه بعهده شرکت حسابرسی خواهد بود(این شرکت توسط مدیر مجتمع و با تایید و تصویب هیئت مدیره انتخاب می شود و با آنها قرارداد منعقد می گردد) که این گزارشات را پس از تایید بازرس به هیئت مدیره تسلیم خواهند نمود.

تبصره 6 :در صورت اتمام دوره قانونی هیئت مدیره و عدم برگزاری انتخابات به هر علت(بادلایل قانونی) ، هیئت مدیره مسول اداره امور مجتمع خواهد بود . هیئت مدیره موظف است یک ماه قبل از اتمام دوره قانونی مجمع عمومی را جهت استماع گزارش سالیانه و تصویب بودجه و انتخاب اعضا جدید حداکثر تا پایان آبانماه تشکیل جلسه دهد (ضمنا دلیل قانونی عدم برگزاری به موقع انتخابات باید مورد تایید بازرسین باشد).

ماده 20: پس از انتخاب هیئت مدیره جدید ، هیئت مدیره قبلی موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز کلیه اسناد و مدارک و دفاتر و تجهیزات و لوازم محل کار را با تنظیم صورتجلسه با هیئت مدیره جدید تحویل و تحول نمایددر این تحویل وتحول        می بایستی کلیه قراردادهای جاریه برای هیات مدیره جدید توضیح وشفاف شده باشد .

ماده 21 : رسمیت جلسات هیئت مدیره موکول به حضور حداقل هفت نفر از اعضا خواهد بود و تصمیمات و مصوبات هیئت مدیره با اکثریت اعضای حاضر معتبر خواهد بود

تبصره : اعضای هیئت مدیره باید شخصا در جلسات شرکت نمایند و هیچگونه وکالت و نمایندگی و قائم مقامی جهت شرکت در جلسات نافذ نخواهد بود.

ماده 22: خدمات هیئت مدیره وبازرسین افتخاری می باشد مگر آنکه مجمع عمومی حقی دراین جهت قائل گردد.

ماده 23: نظارت و رسیدگی به امور مالی مجتمع و حسابداری و تهیه و تنظیم تراز نامه سالیانه برای تقدیم به مجمع عمومی جهت تصویب حداکثر تا پایان شهریور ماه هر سال

ماده 24: اجرای مندرجات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی عادی و فوق العاده

ماده 25: حفظ و حراست از اموال مجتمع و وصول هزینه و شارژها و بیمه مشاعات مجتمع

ماده 26: بیمه کلیه ساختمان و تاسیسات و متعلقات آن در مقابل آتش سوزی ، صاعقه و زلزله نزد شرکت های بیمه

ماده 27: اتخاذ تصمیم در خصوص تامین لوازم ضروری برای تاسیسات مجتمع براساس درخواست مدیر

ماده 28: تهیه برنامه اجرایی و بودجه پیشنهادی سال آینده جهت تقدیم به مجمع عمومی

ماده 29: ارائه گزارش اقدامات انجام شده سالیانه برای تقدیم به مجمع عمومی

ماده 30: نگهداری کلیه حسابها و هزینه های مجتمع بر اساس اصول حسابداری پیشرفته در دفاتر و حتی الامکان کامپیوتری

ماده 31: تشکیل پرونده برای کلیه واحدهای تجاری و اداری ، وپرونده پرسنلی برای مستخدمین و تاسیسات مجتمع و حراست مجتمع

ماده 32: نظارت بر کارهای مستخدمین و موسساتی که در امر نگهداری تاسیسات مجتمع مسول می باشند همچنین نظارت بر کارهای مدیر اجرایی مجتمع

ماده 33: پرداخت حقوق براساس قوانین کار اعم از بیمه ومالیات کارکنان در زمان مقرروتمهیدات لازم جهت پرداخت سنوات کارکنان به گونه ای که دین وبار حقوقی در آینده متوجه مالکین این مجتمع نباشد.

ماده 34: دریافت مبلغی به عنوان حق شارژ مالکین در چهارچوب مصوبه مجمع عمومی و هزینه کردن آن به صلاح دید هیئت مدیرهبراساس برنامه اجرایی تقویمی به مجمع عمومی

ماده 35: دفاع از حقوق مجتمع در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی بارعایت در نظر گرفتن منافع ومصالح مجتمع در این گونه دعاوی

ماده 36: تهیه آیین نامه داخلی و یا هرگونه تغییراتی در آیین نامه های داخلی بعدی(مربوط به بهره برداران )و تصویب آن در مجمع عمومی

ماده 37: شروع تصدی مسئولیت هیات مدیره جدید مشروط به اینست که هیات مدیره قدیم مدت ماموریتشان خاتمه یافته باشد وتازمانی که ترتیب معرفی امضا های مجاز برقرار نشده هیات مدیره جدید میتواند اختیارت محدودی رابه هیات مدیره قبلی تفویض نماید در هرحال مسئولیت هر اقدامی با هیات مدیره جدید می باشد.

ماده 38 : درصورتی که اعضا هیات مدیره قبلی اقدام به تحویل وتحول ننمایند به عنوان متصرف غیر مجاز در اموال غیر وخیانت در امانت محسوب وقابل طرح شکایت در مراجع عمومی ومحاکم قضایی خواهد بود

ماده 39- اختیارات هیئت مدیره:

1- تعیین مدیر مجتمع از بین مالکین یا بهره برداران یا خارج از مجتمع که دارای تعهد وتخصص دراین زمینه باشدبرای مدتی که لازم بدانند تعیین حقوق و تکالیف و همچنین تصمیم گیری در مورد خاتمه دادن به خدمت مدیر.

تبصره :مدیر می تواند از اعضا هیات مدیره باشد که حقوق آن توسط هیات مدیره تعیین میگردد.

2- شرکت های تعاونی مصرف و صندوق قرض الحسنه مجتمع درجهت منافع مالکین با رعایت قوانین مربوطه پس از تصویب در مجمع عمومی تاسیس میگردد.

3- پیشنهاد مبلغ مناسبی جهت هزینه های پیش بینی نشده در بودجه سالیانه مجمع عمومی جهت تصویب

4- رسیدگی و تعیین هزینه های عمومی مشترکات و تعیین سهم واحدهای تجاری و اداری براساس زیر بنا واحد و یا مکانیزم تعیین شده دیگری و نحوه ی پرداخت و ابلاغ آن مطابق فصل سوم از آیین نامه اجرایی تملک آپارتمانها که قبلا مورد قبول مجمع واقع گردیده باشد.

5- در صورت وقوع حادثه نمایندگانی که از بین هیئت مدیره توسط اعضاء هیئت مدیره انتخاب می شوند به نمایندگی مالکین مجتمع چک و خسارات وارده را از شرکت بیمه در وجه مجتمع دریافت و آنرا در حساب بانکی مجزائی که بدین منظور افتتاح     می گردد و صاحبان امضاء مجاز آن همان نمایندگان منتخب خواهند بود واریز و این مبلغ منحصرا به مصرف تعمیر قسمتهای آسیب دیده می رساند.

6- نظارت کامل بر امور اجرایی مدیر مجتمع

7- تهیه و تصویب آئین نامه بهره برداری مجتمع که معطوف به منافع و اهداف عمومی کلیه مالکین و بهره برداران باشد.

مدیر

تبصره - تصمیمات هیئت مدیره به صورت جمعی بوده و هیچ یک از اعضای هیئت مدیره مجاز به اتخاذ تصمیم و اقدام انفرادی نخواهد بود.

تبصره- تنظیم و تصویب آئین نامه داخلی جهت بهره برداری از واحدهای مجتمع بدیهی است کلیه بهره برداران در ابتدای شروع به بهره برداری یاتمدید هر نوبت بعلت تغییر افراد (بهره بردار) لازمست آئین نامه داخلی را امضا نمایند.

تبصره - در صورتی که بهره بردار از پرداخت شارژ ( هزینه های اعلامی توسط برج ) استنکاف نماید هیئت مدیره کتباً مبلغ بدهی و صورت ریز آن را علاوه بر بهره بردار به مالک آن واحد نیز اعلام می نماید بدیهی است در صورت استنکاف بهره بردار از پرداخت هزینه شارژ مالک و بهره بردار متضامناً مسئولیت جبران هزینه و پرداخت هر گونه جریمه و خسارت وارده خواهند بود

ماده 40- وظایف و اختیارات مدیر مجتمع : به شرح ذیل می باشد که پس از تفویض اختیار از سوی هیئت مدیره آغاز وصرفا زیر نظر هیئت مدیره انجام وظیفه می نماید .

1- به کار گیری ، اخراج مستخدمین و نگهبانان مجتمع

2- جلوگیری از هرگونه اقدامی که برای حفظ زیبایی و بهداشت و آرامش و آسایش بهره برداران مجتمع مضر باشدو دعوت ایشان به همکاری و همفکری

3- پرداخت کلیه هزینه ها و حقوق مستخدمین بر اساس قرارداد منعقده

4- اقامه دعوی حقوقی و قضایی و دفاع در قبال شکایات و ادعاهای مطروحه علیه مجتمع و انتخاب وکیل (انعقاد قراداد با وکیل)جهت پیگیری موارد ذکر شده و شرکت در جلسات مراجع قضایی و غیر قضائی و با در نظر گرفتن منافع مالکین مجتمع در حدود قانون و اختیارات قانونی

5- اجرای کلیه مصوبات هیئت مدیره در حداقل زمان ممکن وارائه گزارش عملکرد با هیات مدیره

6- نظارت بر حسن انجام کار شرکت های طرف قرارداد طبق قراردادهای منعقده و گزارش آن به هیئت مدیره

7- به کار گماردن پرسنل مورد نیاز و پیشنهاد عزل و نصب آنان به هیئت مدیره

8- پیش بینی خرید قطعات یدکی در مورد موارد مصرفی مورد نیاز و گزارش ان به هیئت مدیره بارعایت مقررات وضوابط

9- بازدید از تاسیسات و مشاعات به منظور رفع معایب و گزارش آن به هیئت مدیره

10- برآورد هزینه کل سالیانه مرکز خرید و ارائه گزارش آن به هیئت مدیره

11- کنترل ورود و خروج افراد متفرقه و تامین امنیت مجتمع تجاری واداری وبرخورد سازنده و قانونی با متخلفین

12- ابلاغ کتبی به مالکین جهت پرداخت شارژ واحد مربوطه

13- تسویه حساب با مستاجرین که مدت اجاره آنها اتمام و قصد تخلیه مورد اجاره را دارندبا هماهنگی مالک.

14- تامین نیازهای عمومی مجتمع پس از تایید هیئت مدیره

15-گزارش وارزیابی و عملکرد ماهیانه در پایان هر ماه به هیئت مدیره

16- خرید ملزومات و لوازم و پرداخت تسویه حساب با پیمانکاران درچهارچوب مقررات و مصوبات هیئت مدیره

17- امضا ذیل اسناد عادی و انجام کلیه مکاتبات اداری از حوزه اختیارات مدیر

18- شناسایی و رسیدگی به نیاز ساکنین و انعکاس آن به هیئت مدیره

19- نظارت برکارهای تجاری و اداری و اخذ تعهدات از مستاجرین واحدها

20- نظارت کامل بر اجرای آیین نامه بهره برداری مجتمع

تبصره1: در صورتیکه مدیر مجتمع خارج از وظایف و اختیارات خود و مصوبات هیئت مدیره در قبال اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مجتمع تعهداتی ایجاد نماید.تعهد شخصی وی محسوب می گردد. و مجتمع هیچگونه مسولیتی دراین مورد نخواهد داشتوخود وی ضامن ومسئول آن خواهد بود.

تبصره2: هرگاه مدیر مجتمع استعفا یا به هر علتی از انجام وظیفه معذور گردد تا انتخاب مدیر جدید که حداکثر نباید از یکماه تجاوز نماید یکی از اعضا هیئت مدیره غیر از رئیس هیئت مدیره توسط هیئت مدیره و بطور موقت به عنوان جانشین مدیر انجام وظیفه خواهد نمود و حقوق تعیین شده جهت مدیر به وی در این مدت پرداخت خواهد شد .

تبصره3:وظایف مدیر منافی با وظایف هیچ یک از اعضای هیئت مدیره در موارد فوق نمی باشد.

ماده 41 وظایف بازرسان عبارت است از :

1-      نظارت بر وظایف و فعالیت هیئت مدیره که در صورت مشاهده خلاف یا سهل نگاری مسائل را کتباً به رئیس هیئت مدیره گزارش نمایندو رئیس هیات مدیره در خصوص پیگیری در حداقل زمان مسئولیت دارد .

2-      بررسی صورت حسابها و اسناد و عملکرد هیئت مدیره به طور متناوب و ارائه گزارش به هیات مدیره و مجمع عمومی

3-      بررسی بیلان و تراز نامه سالیانه دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه

4-      بازرسان می توانند بدون داشتن حق رای در جلسات هیئت مدیره شرکت نمایند ونظرات آنها در صورتجلسه قید گردد.

5-      درصورت فوت یا ممنوعیت قانونی ویا استعفا بازرس هیات مدیره مکلف است ظرف مدت ده روز بازرس علی البدل به ترتیب آرا برای مابقی مدت دعوت نماید

6-      رسیدگی به حسابها ، دفاتر، اسنادو صورت های مالی از قبیل تراز نامه وحسابهای عملکرد وسود زیان وبودجه پیشنهادی و ارائه گزارشات به هیات مدیره ومجامع عمومی

تبصره : انتخاب مجدد بازرسان بلا مانع استدر صورت انتخاب از سوی مجمع عمومی سالیانه

ماده 42 در صورتی که هیئت مدیره به هر دلیلی مستعفی و معذور از انجام وظیفه قانونی خود باشد بازرسان در مدت حداکثر یک هفته مکلفند نسبت به برگزاری انتخابات عمومی در مجتمع طبق مفاد اساسنامه مصوب اقدام نمایند .

تبصره : بازرسان ناظر بر اعمال هیئت مدیره می باشند و هر زمان تشخیص دهند که اقدامات انجام شده نامبردگان بر خلاف قانون و اساسنامه و مصالح مجتمع می باشد موظفند اقدامات انجام شده موارد تخلف را به رئیس هیئت مدیره گزارش و در صورتی که هیئت مدیره به این گزارش ظرف مدت 15 روز ترتیب اثر ندهد می توانند با ذکر علت اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق العاده نمایند و موارد آنها را نیز به مراجع صالحه دیگر گزارش نمایند .

فـصــل چـهـارم – مـقـررات مـالـی

ماده 33 ابتدای سال مالی مجتمع اول مهر ماه و انتهای آن اخر شهریور ماه سال بعد خواهد بود .

ماده 34 کلیه وجوه مجتمع ، اعم از سرمایه اولیه و کمک های مالی و مبالغ شارژ های دریافتی و سایر درآمدها و هدایا اشخاص حقیقی و حقوقی در حساب های مجتمع که در بانک های داخلی کشور ( دولتی یا خصوصی و یا موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی با تصویب هیئت مدیره ) افتتاح شده واریز می گردد و حساب های مجتمع در دفاتر مالی ثبت و نگهداری خواهد شد .

ماده 35 کلیه پرداخت های مجتمع بوسیله چک با تنظیم سند حسابداری انجام خواهد گرفت

ماده 36 مبلغی وجه نقد پس از تایید رئیس هیئت مدیره به عنوان تنخواه گردان در اختیار مدیر مجتمع قرار میگیرد که به صورت نقدی و یا چک قابل هزینه می باشد .

ماده 37 دستور پرداخت تعهدات مجتمع با امضاء رئیس و در غیاب وی با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره معتبر است .

ماده 38 هزینه های غیر جاری از قبیل نصب نرده تابلو تجهیزات ایمنی حفاظتی تزئینی و غیره در مشاعات یا پیشنهادات واصله از طریق مدیر و تصویب هیئت مدیره قابل انجام می باشد.

ماده 39 خرید اجناس و وسایل و انعقاد و هر نوع قرارداد تا میزان 20 میلیون ریال بدون استعلام بهای بیش از این تا میزان یکصد میلیون ریال از طریق استعلام بها و طرح در هیئت مدیره مجاز خواهد بود و مازاد بر این مبلغ از طریق مناقصه انجام خواهد گرفت.

تبصره : هر نوع خرید از سازمان های دولتی و وابسته به دولت و انحصاری بدون استعلام و مناقصه مجاز خواهد بود.

ماده 40 هیئت مدیره باید روشی در مصرف اعتبارات اخذ نماید که حداقل هر ساله 15 درصد از درآمد های سالیانه مجتمع را به عنوان اندوخته جهت هزینه تعمیرات اساسی دستگاههای فنی و استهلاک کلیه ساختمانها و تأسیسات عمومی صرفه جویی نموده تا با تصویب هیئت مدیره مورد استفاده قرار گیرد.

ماده 41 هیئت مدیره می تواند اندوخته های مالی مجتمع را از حساب جاری بانک با رعایت قوانین و مقررات به حساب سپرده سرمایه گذاری یا درآمد سود یا سپرده قرض الحسنه منتقل نماید تا از مزایای آن استفاده گردد .

نحوه دریافت شارژ

ماده 42- هیئت مدیره مکلف است تمامی ساختمان را اعم از واحدهای تجاری و اداری ، پارکینگ ها ، انبار ها ، قسمت های مشاع و سایر واحد های ساختمانی و تاسیسات مربوطه را در مقابل آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه و زلزله بیمه نماید حق بیمه هزینه های مربوطه از کلیه هزینه های مجتمع به نسبت متراژ مفید هر واحد محاسبه و از مالکین در همان سال دریافت می شود.(بدیهی است اموال داخل هر واحد بایستی توسط بهره برداران بیمه گردد.)

تبصره 1: کلیه بهره برداران ملزم به پرداخت هزینه نگهداری ماهیانه مجتمع مصوب هیئت مدیره و مجمع عمومی می باشند.

تبصره 2: هزینه نگهداری و شارژ ماهیانه از طرف بهره برداران هر ماه حداکثر تا دهم ماه بعد به حساب مجتمع واریز و فیش بانکی آن به مدیر یا حسابدار تسلیم و رسید دریافت خواهد گردید در غیر این صورت از اول همان ماه جریمه دیر کرد به واحدهایی که بعد از دهم ماه بعد شارژ خود را پرداخت نمایند تعلق میگیرد که مبلغ جریمه به میزان 10% به مبلغ شارژ اضافه میگردد(به ازاء هر ماه تاخیر) بدیهی است دریافت جریمه فوق رافع اقدام قانونی قضائی نسبت به بهره بردارانی که پرداخت نکرده اند نمی باشد.

تبصره 3: دریافت هزینه نگهداری ماهیانه و جرایم مربوطه نافی اجرای ماده ده اصلاحی قانون تملک آپارتمان ها نخواهد بود.

تبصره 4 : ملاک نشانی کلیه مالکین و بهره برداران برای ارسال دعوت نامه و اعلام کلیه تصمیمات ، همان نشانی اختصاصی در برج می باشد ( واحد مربوطه ) چنانچه هر یک از انها نشانی دیگری را کتبا به هیئت مدیره اعلام نموده باشند ملاک آن نشانی خواهد بود .

فـصـــل پـنـجـم

ماده 43 : قسمت های اختصاصی و طرز استفاده از آنها

تصمیمات مربوط به اداره قسمت های مشترک برج با تصویب هیئت مدیره لازم الاجرا است .

1-     کلیه بهره برداران واحدهای تجاری و اداری ملزم به رعایت آئین نامه بهره برداری داخلی بوده و بهره برداری مسکونی یا مغایر با آئین نامه مجاز نمی باشد.

2-     نصب و الحاق و استقرار هرچیزی در نمای خارجی مجتمع اعم از تابلو البسه پارچه تبلیغاتی و غیره یا بر روی تراس و راه روها جلوی پارکینگ و معابر عمومی و مشاعات مجتمع مجاز نمیباشد مگر با تأیید هیئت مدیره.

3-     در صورت تخلیه واحدهای تجاری یا اداری با اخذ موافقت مالک واحد مربوطه در اختیار مدیر قرار داده می شود تا با رعایت ضوابط امکان ورود درمواقع اضطراری وجود داشته باشد در غیر این صورت در هنگام بروز حادثه مثل آتش سوزی و غیره خسارت بوجود آمده به عهده مالک یا نماینده قانونی اوست . و مدیر مجاز است به هنگام بروز حادثه در حضور حراست به نحوی که حتی المقدور خسارتی به لوازم و ادوات موجود وارد نشود به رفع خطر اقدام نموده و مورد را صورت جلسه نمایند.

4-     ورود اتومبیل داخل پارکینگ با ضوابط مشخص شده توسط هیئت مدیره خواهد بود.

5-     مالکین نباید تحت هیچ شرایطی مواد منفجره و خطرناک که ایجاد انفجار و آتش سوزی بنماید در قسمت های خصوصی و مشاعات نگهداری نمایند.

6-      مالکین متعهدند که در وقت انتقال ملک خود به طور اجاره ، رهن یا فروش ، منتقل علیه را به رعایت مقررات و مفاد این اساسنامه ملزم نموده و با دریافت تعهد نامه کتبی از منتقل علیه و یا مستاجر یک نسخه از تهد نامه را به دفتر مدیریت برج تسلیم نمایند.

7-     مالکین متعهدند که قبل از انتقال و یا اجاره یا رهن واحد خود مشخصات خریدار و یا مستاجر را در اختیار مدیریت برج قرار دهند.

8-     محل پارکینگ فقط به منظور پارک اتومبیل مورد استفاده قرار میگیرد.

9-     نگهداری یا پناه دادن حیوانات اهلی و غیر اهلی به طور کلی در قسمت های مشترک یا اختصاصی ممنوع است.

10-تخلیه واحد و اسباب کشی منوط به دریافت تسویه حساب کامل از حسابداری مجتمع می باشد و اخذ مجوز کتبی اسباب کشی از مدیر الزامی است و در هنگام اسباب کشی می بایستی رعایت آیین نامه و مصوبات هیئت مدیره بنماید .

11-هرگونه تغییرات در سیستم مسیر های لوله کشی آب و فاضلاب ، برق ، تلفن ، گاز و غیره ممنوع است.

12-هیچ مالک یا قائم مقام قانونی وی حق نخواهد داشت که دیوارها و نمای اصلی ساختمان و یا استخوان بندی یا شکل و فرم درب و پنجره ها و یا رنگ درب و پنجره و بالکن و قسمتهای خارج آپارتمان را تغییر دهد.

13-هیچ مالک و ساکنی حق انتفاع اختصاصی و نصب حصار و نرده و درب در قسمت های مشترک ولو به طور موقت نخواهد داشت.

ماده 44- طرح یا برنامه هایی که در اساسنامه پیش بینی شده با وظایف هریک از وزارت خانه ها یا سازمان های دولتی و نهاد های دولتی ارتباط پیدا کند پس از کسب موافقت نامه وزارت خانه یا سازمان دولتی ذیربط اجرا خواهد شد.

ماده 45 کلیه مقررات مطروحه در این اساسنامه از قانون تملک آپارتمانها (متمم و اصلاحیه های آن ) و از مجموع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران استخراج و لازم الاجرا می باشد. بدیهی است مواردی که در این اساسنامه قید نشده وسایر قوانین موضوعه لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 46 به جهت رونق بخشی به واحدهای تجاری کلیه مالکین واحدهای تجاری ملزم هستند هر ساله یک ماه مبلغ اجاره واحد خود را جهت امور تبلیغات در اختیار هیئت مدیره (کمیته تبلیغات)قرار دهند ، بدیهی است این درآمد ها فقط و فقط صرف امور تبلیغی واحدهای تجاری می گردد و کلیه مسائل مالی آن نیز به طور جداگانه ثبت و ضبط می گردد . بازرسین بر انجام هزینه کرد مبالغ فوق ، نظارت کامل خواهند داشت. علاوه بر آن کلیه بهره برداران تجاری نیز برابر مصوبه هیئت مدیره نسبت به پرداخت مبلغ تبلیغات ملزم خواهند بود .

تبصره 1 : در صورتی که واحد تجاری اجاره داده نشده باشد و در اختیار خود مالک باشد یعنی به عبارتی مالک بهره بردار نیز باشد ، مالک باید یک ماه اجاره واحد را پرداخت نماید.

تبصره 2: میزان مبلغ اجاره جهت واحدها عنوان شده در ماده 46 قراردادهای منعقده است که در دفتر هیئت مدیره تصاویر آن نیز وجود دارد می باشد و در صورتی که واحدی در اختیار خود مالک به عنوان بهره بردار باشد مبلغ اجاره آن مطابق اجاره املاک مجاور آن واحد که شرایط مشابه دارند می باشد.

ماده 47 این اساسنامه در جلسه مورخه           مجمع عمومی مجتمع به اتفاق آراء حاضرین در 47 ماده به تصویب رسید.

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

اضافه کردن نظر


کد امنیتی


تازه سازی

خبرنامه ماهانه

خودتان را از آخرین تغییرات آپدیت کنید

:

آماربازدید کنندگان

امروز717
دیروز322
این هفته2481
این ماه6748
مجموع2250124

این صفحه را در گوگل محبوب کنید