مستغلات

واحد 11
متراژ 30 متر مربع
طبقه 2+
شماره واحد 11
قرض الحسنه  100 میلیون تومان
اجاره ماهیانه 2 میلیون تومان
واحد 11
متراژ 30 متر مربع
طبقه 2+
شماره واحد 11
قرض الحسنه  100 میلیون تومان
اجاره ماهیانه 2 میلیون تومان
واحد 11
متراژ 30 متر مربع
طبقه 2+
شماره واحد 11
قرض الحسنه  100 میلیون تومان
اجاره ماهیانه 2 میلیون تومان
واحد 11
متراژ 30 متر مربع
طبقه 2+
شماره واحد 11
قرض الحسنه  100 میلیون تومان
اجاره ماهیانه 2 میلیون تومان
واحد 11
متراژ 30 متر مربع
طبقه 2+
شماره واحد 11
قرض الحسنه  100 میلیون تومان
اجاره ماهیانه 2 میلیون تومان
واحد 11
متراژ 30 متر مربع
طبقه 2+
شماره واحد 11
قرض الحسنه  100 میلیون تومان
اجاره ماهیانه 2 میلیون تومان
واحد 11
متراژ 30 متر مربع
طبقه 2+
شماره واحد 11
قرض الحسنه  100 میلیون تومان
اجاره ماهیانه 2 میلیون تومان
واحد 11
متراژ 30 متر مربع
طبقه 2+
شماره واحد 11
قرض الحسنه  100 میلیون تومان
اجاره ماهیانه 2 میلیون تومان
واحد 11
متراژ 30 متر مربع
طبقه 2+
شماره واحد 11
قرض الحسنه  100 میلیون تومان
اجاره ماهیانه 2 میلیون تومان
واحد 11
متراژ 30 متر مربع
طبقه 2+
شماره واحد 11
قرض الحسنه  100 میلیون تومان
اجاره ماهیانه 2 میلیون تومان
واحد 11
متراژ 30 متر مربع
طبقه 2+
شماره واحد 11
قرض الحسنه  100 میلیون تومان
اجاره ماهیانه 2 میلیون تومان
واحد 11
متراژ 30 متر مربع
طبقه 2+
شماره واحد 11
قرض الحسنه  100 میلیون تومان
اجاره ماهیانه 2 میلیون تومان